District Norden

Velkommen til Kiwanis!

Kjære nye Kiwanismedlem.

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Kiwanis!
Jeg håper du vil trives sammen med oss, og delta aktivt i vårt arbeid med å hjelpe de
mange som trenger vår støtte, og spesielt bidra til at barn og unge kan få en bedre hverdag
og et mer fullverdig liv.
Jeg håper og hor at du også får noe igjen selv for din deltakelse. Jeg vil oppfordre deg til å
ta initiativ, både når det gjelder det humanitære arbeidet og aKiviteten internt i din klubb og i
organisasjonen for øvrig. Du har sikkert allerede fåft et godt innblikk i hva Kiwanis står for,
men jeg råder deg til å lese vårt magasin Kiwanisnytt, som du finner på våre nettsiderwww.
kiwanis.no
Her vil du også finne annet interessant stoff, samt på våre Facebooksider.
God kunnskap om Kiwanis er viktig når du nå skal være en stolt Kiwanianer og en god
ambassadørfor Kiwanis. Ditt hovedfokus skal selvfølgelig være rettet mot din egen klubbs
aktiviteter, men som medlemmer av Kiwanis, må vi også, til enhver tid, fokusere på District
Nordens visjon Ved å leve og
handle etter våre seks “gylne” prinsipper, vårt verdigrunnlag, og arbeide sammen mot våre
felles må|, bidrar vi på beste måte til å lykkes i våre anstrengelser til glede for de som
trenger vår støtte.
Jeg oppfordrer deg til å fortelle andre om Kiwanis slik at flere kan få lyst til å være med. Den
beste omtale vi kan få, er medlemmer som kjenner sin organisasjon og med begeistring kan
fortelle om hva Kiwanis står for og hva vi gjør. Jo flere vi blir, jo flere hender blir det som kan
hjelpe andre.
Vis at du er en Kiwanianer ved å alltid bære medlemsnåla og benytt andre
profilerings artikler flittig, for å synliggjøre Kiwanis!
Mitt motto for Kiwanisåret 2023-2024: « KIWANIS – I TIDEN «
Takk for at neltopp DU ble medlem i Kiwanis!

Med Kiwanishilsen
Svein G. Aanerud
Guvernør 2023-2024.

Välkommen till Kiwanis!

Kåra nya Kiwanis-medlem.

Jag hålsar dig varmt vålkommen som Kiwanis-medlem!
Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss, och delta aktivt i vårt arbete for att hjålpa de
många som beh6ver vårt stdd, och sårskilt hjålpa barn och unga aft få en båttre vardag och
ett mer rikt liv.
Jag hoppas och tror att du också kommer att få något i gengåld for ditt deltagande. Jag vill
uppmuntra dig att ta initiativ, både når det gåller humanitårt arbete och aktiviteten inom din
klubb och i organisationen i allmånhet. Du har fdrmodligen redan fått en bra uppfattning om
vad Kiwanis står f6r, men jag råder dig att låsa vår tidning Kiwanis News, som du hittar på
vår hemsida: www.kiwanis. no
Hår hittar du också annat intressant material, samt på våra Facebook-sidor.
Goda kunskaper om Kiwanis år avg6rande for att vara en stolt Kiwanian och en bra
ambassad6r fdr Kiwanis. Ditt huvudfokus ska naturligtvis ligga på din egen klubbs
verksamhet, men som medlemmar i Kiwanis måste vi också hela tiden fokusera på District
Nordens vision: “Att qiira vårlden till båttre fair att barn att trivas i”. Genom att leva och
agera på våra sex “gyllene” principer, våra kårnvården och arbeta tillsammans mot våra
gemensamma må|, bidrar vi på båsta sått till framgång i våra anstrångningar till fdrmån fdr
dem som behdver vårt stod.
Jag uppmuntrar dig att beråtta f6r andra om Kiwanis så att fler månniskor kan vilja gå med.
Den båsta publiciteten vi kan få år medlemmar som kan sin organisation och kan beråtta
med entusiasm om vad Kiwanis står fdr och vad vi gdr. Ju fler månniskor vi får, desto fler
hånder kommer det aft finnas som kan hjålpa andra.
Visa att du år en Kiwanian genom att alltid båra medlemsnålen och anvånda andra
profileringsartiklar flitigt fiir att giira Kiwanis synliga!
Mitt motto fiir Kiwanis-året2023-2024:, “KIWANIS – I TIDEN.”
Tack fiSr att _9!ygick med i Kiwanis!

Med Kiwanis hålsning
Svein G. Aanerud
Guvernør 2023-2024.

Contact to Listing Owner

Captcha Code