District Norden

Kiwanis leksikon

Ord og utttrykk

Forklaringer på ord og uttrykk i alfabetisk rekkefølge

 

Administrasjonen

Brukes i Kiwanis Norden om samlingen av guvernørkollegiet (se dette) og distriktssekretær og distriktskasserer.

Bylaws

Egentlig: forordning, forskrift, tilleggslov, vedtekt, regler.
Til norsk best oversatt med vedtekter/tilleggslover.

Defineres også som:
Vedtekt
er et navn som brukes på dokumenter som bestemmer hvordan en
organisasjon skal drives. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.

Hos oss kommer vi borti «Bylaws» i forbindelse med «Kiwanis International Bylaws»; altså Kiwanis International lover/vedtekter, og i benevnelsen på andre lover og regelverk innen organisasjonen.

Charter

Godkjenningsdokument for klubben, utstedes av Kiwanis International (KI).

I KIs Bylaws, artikkel V, slås det fast: Ved organisering av en klubb, skal det med bakgrunn i godkjenning av Det Internasjonale Råd, utstedes et charterbrev av Kiwanis International, underskrevet av KIs president og Executive Director (daglig leder).

Charterfest

En tilstelning med en høytidelig ramme omkring overleveringen av en klubbs charterbrev (s.d.). Dette markerer starten på en fullverdig Kiwanisklubb.

Counselor

Egentlig: rådgiver, konsulent, veileder.
I kiwanissammenheng brukt om styremedlemmer i KIs styre som utpekes til rådgivere til 2- 3 distrikter (evt færre). De skal holde god kontakt med guvernørene og de er tilstede på distriktenes konventer. Se Konventhåndboka der counselor er nærmere omtalt.

Det administrative år

Varer fra 1. oktober et år til og med 30. september neste år. Kalles også i dagligtale «Kiwanisåret». Det administrative år er definert i KI Bylaws. Se også «Kiwanisåret».

Distrikt

Et distrikt er et geografisk område innenfor hvilket Kiwanisklubber er samlet av administrative grunner. Aktiviteten og organiseringen av et Kiwanisdistrikt er bare til for å hjelpe den enkelte klubb og Kiwanis International i arbeidet med å fremme Kiwanis’ hensikt, mål og planer, og skal ikke virke dempende på de tjenester som ytes av Kiwanisklubber eller Kiwanismedlemmer.

Kiwanis er administrativt inndelt i regioner og distrikter.

Distriktsstyre (DS)

Det styret som leder et distrikt. Guvernøren er leder av Distriktsstyret. Distriktsstyret består av: – Guvernør – Forrige guvernør – Neste guvernør – Foreslått guvernør – Distriktssekretær – Distriktskasserer – En viseguvernør fra hver divisjon. Les mer om dette i Distriktsloven eller Håndbok for Tillitsvalgte.

Divisjon

En samling av Kiwanisklubber innenfor et geografisk område. Et distrikt er inndelt i divisjoner, og i lovens forstand bør det ikke være mer en 10 klubber i hver divisjon. Divisjonen ledes av en viseguvernør – se denne. Divisjonen er nærmere omtalt i Distriktsloven artikkel III – se loven, og er utførlig omtalt i Håndbok for Tillitsvalgte – se denne.

Divisjonsråd (DR)

Samarbeidsorgan for en divisjon. Divisjonsrådet ledes av viseguvernøren. Rådet består normalt av klubbenes presidenter, sekretærer og kassere i tillegg til viseguvernør, forrige viseguvernør og neste viseguvernør. Interesserte medlemmer fra klubbene kan delta på invitasjon.

Elect

Betyr egentlig: kåret, (ut)valgt.
I Kiwanis brukt om «neste»; eks vis «guvernør elect» = neste guvernør Brukes på samme måte i forbindelse med andre stillinger for å betegne «neste/neste års». Således betyr «Viseguvernør elect» = Neste års viseguvernør. Vi benytter fortrinnsvis norske betegnelser.

Guvernør

Den øverste leder i et Kiwanis distrikt.

Guvernørkollegiet

Brukes i Kiwanis Norden og består av forrige, sittende, neste og fremtidig guvernør (kandidat til guvernørvervet 2 år etter valget).
Se også Administrasjonen.

Kiwanisåret

Kiwanisåret starter, i h t lovverket, 1. oktober og varer til  og med 30. september året etter.
I Kiwanis International Bylaws benevnt «the administrative year» – (det administrative året) – ref. bl. a. article IX, section 17.

Konvent

Konvent kommer av det latinske «conventus» som betyr sammenkomst, forsamling; eg. forsamling av alle stemmeberettigede nonner og munker i et kloster og det sted de samles. Hos oss brukt om årlige fellesmøter for hele distriktet, der årsmøtet er en del. Konventene varer fra fredag ettermiddag til søndag ved lunsjtider.

Matrikkel

Matrikkel = register, fortegnelse eller liste.
Ordet brukes om forskjellige typer lister og registre, men forekommer helst som betegnelse på et offentlig eiendomsregister. Hos oss brukes «matrikkel» om distriktets medlemsregister. Matrikkelen utgis bare som elektronisk versjon og er utlagt på våre nettsider. I tillegg til medlemsoversikt finnes det også her opplysninger om organisasjonen, samt distriktslov, klubblov og vedtekter for Kiwanis District Nordens Fond.

Member form

«Member form» eller Medlemsskjema; skjema som benyttes til å rapportere om nye medlemmer, medlemmer som slutter, eller ved endringer i medlemmenes personfakta i matrikkelen (se denne). Blankett for utfylling finnes under menyområdet Maler/Skjema – menypunktet Blanketter.

Organisering av Kiwanisklubber

KI Bylaws, Artikkel V, pktene 2-7, sier: Anmodning om organisering av en klubb skal utformes på et standard formular (petisjon) fastsatt av KIS styre. Anmodningen skal inneholde signaturene til minst 10 personer som kan aksepteres for å bli medlemmer av den fremtidige klubben.
Anmodningen (petisjonen) skal anbefales av guvernøren i det distriktet der klubben skal organiseres, og deretter fremsendes til KI Executive Director. Når KIs styre evt. har godkjent organiseringen sendes det melding til klubben om dette, eventuelt med direktiver for å fullføre organiseringen. Organisasjonsdatoen regnes som klubbens fødselsdag; og den har da minst 15 medlemmer og blir registrert i Kiwanis International.

Klubben kan først organiseres og chartres når den har minst 15 aktive medlemmer – (ref Artikkel V, pkt 5).

Past

Egentlig: forgangen, forløpen, over, bortenfor, forbi.
I Kiwanis brukt i betydningen: forrige, tidligere – eks vis past president = tidligere president. Brukes om alle som har hatt stillingen tidligere; uansett når det var. Snakker vi om den aller siste legges det til «Immediate» foran Past; hvilket da best oversettes med «Siste/forrige års president» f eks.

President

Leder av en Kiwanisklubb. Brukes også om lederen for Kiwanis International (verdenspresidenten) og KIEF, og også leder for KIDNs fond – blant andre.

Satelittklubb

En gruppe personer som blir medlem av en eksisterende Kiwanisklubb (vertsklubb), men som holder separate møter, gjerne på et separat sted i forhold til verstklubben og driver egne aktiviteter.
En Kiwanisklubb kan ha flere satelittklubber. Det stilles ingen krav til minimum antall medlemmer da dette dekkes av vertsklubben.

Satelittklubbens medlemmer er ordinære medlemmer av, og betaler kontingent/medlemsavgift til vertsklubben, og har de samme rettigheter og plikter som øvrige medlemmer.

Dannelse av satelittklubber lager en mulighet for å ekspandere en Kiwanisklubb til steder der omstendighetene gjør at en full klubb ikke er mulig å etablere.
Det er ingen minimumskrav til antall medlemmer i satelittklubben.

En satelittklubb opererer med veiledning fra vertsklubbens styre, får sine aktiviteter og prosjekter godkjent derfra og økonomien ivaretas av vertsklubbens kasserer. Om satelittklubbens medlemmer skal delta på møter og aktiviteter som vertsklubben arrangeres avgjøres på lokalt nivå.

Dersom satelittklubben skulle bli en ordinær Kiwanisklubb, så vil vertsklubben bli charterklubb og vertsklubben vil ikke få medlemstap for de som blir medlemmer i den  nye klubben. Satelittklubber er omtalt under Klubbutviklingskomiteen – se denne.

Vedtaksprotokoll

Vedtaksprotokoll er et dokument/en liste som inneholder alle vedtak som et styre (tilsv.) har gjort over en definert periode. Kan være konsentrert om vedtak av mer varig verdi som man regner med blir henvist til senere i flere saker/spørsmål/problemtilfeller. På den måten finnes det en enkel oversikt over fattede vedtak, og regler/retningslinjer som ikke står i lov eller vedtekt.

Visepresident (Eng: Vicepresident)

Presidentens stedfortreder – se under president. Det kan utnevnes en eller flere visepresidenter. En visepresident kan rykke opp som Neste president (brukt i KI og KIEF m.v. Dette er omtalt i standard klubblover bl. a. – se disse.

Viseguvernør (Eng: Lieutenant Governor)

Leder av en divisjon (se d.) i et Kiwanisdistrikt. Er valgt av medlemmene i divisjonens klubber og har hovedansvaret for divisjonens arbeid.
Er medlem av distriktsstyret.

Viseguvernørens oppgaver er å: – være bindeledd mellom distriktet og klubbene – leder divisjonens arbeid, herunder holde kontakt med klubbene og informere og inspirere,legge planer for divisjonenes arbeid, være rapporteringsledd, lede disivsjonsrådsmøter (se divisjonsråd) og koordinere aktiviteter for flere klubber i divisjonen. Viseguvernøren er utførlig omtalt i Håndbok for tillitsvalgte i kiwanis – se denne.

Webmaster

En webmaster er en person som administrerer eller er ansvarlig for den tekniske siden av et nettsted. Dette kan f. eks. være en nettside, et diskusjonsforum eller en chattekanal. En webmaster arbeider med konstruksjon, design, programmering og vedlikehold av et nettsted. Ofte er disse funksjonene fordelt på flere personer.

Hos oss er dette fordelt mellom firmaet DMT Alvdal og vår egen webmaster. Redaktører (webredaktør, klubbredaktør) er ansvarlig for innholdet på et nettsted.

Noen sentrale forkortelser som brukes i Kiwanis

 

KI               Kiwanis International

KI-EF         Kiwanis International – European Federation

KIDN          Kiwanis International District Norden

KIF             Kiwanis International Foundation

KIF-E         Kiwanis International Foundation – Europe

SKIDNF     Stiftelsen Kiwanis International District Norden Foundation

Contact to Listing Owner

Captcha Code